Friday, November 02, 2007

Barak Obama, in Durham Yesterday

No comments: